Op deze pagina vindt u tot slot een aantal opgeleverde producten, die een indruk geven van mijn werkwijze en schrijfstijl. Actuele informatie over mijn activiteiten is te vinden in mijn Linkedin-profiel.

 

Woonvisie en prestatieafspraken gemeente Loon op Zand                                                                                                                                   In samenwerking met Maandag ontwikkelde ik voor deze gemeente een nieuwe woonvisie. Op basis daarvan maakte ik prestatieafspraken met woningcorporatie Casade en de Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand. 

https://www.loonopzand.nl/actueel/detail/duurzaam-gevarieerd-en-betaalbaar-wonen/


Beleidsplan wonen, welzijn en zorg in Lelystad                                                                                                                                                     In samenwerking met Langhenkel schreef ik voor de gemeente Lelystad een actueel beleidsplan voor wonen met begeleiding of zorg. Het beleidsplan bevat een aantal kaders waarmee de gemeente wil sturen op realisatie van woningen en specifieke woonvormen voor zorgbehoevenden.

https://www.lelystad.nl/Documenten/Beleidskaders/20160315%20Beleidsplan%20Wonen%20Welzijn%20en%20Zorg.pdf


Blog: voorzieningenvisie als katalysator voor langer zelfstandig wonen                                                                                                            Het scheiden van wonen en zorg stelt niet alleen eisen aan de kwaliteit van woningen maar ook aan de woonomgeving. De aanwezige voorzieningen en de inrichting van het openbaar gebied kunnen zelfredzaamheid en participatie (de kernbegrippen uit de Wmo 2015) stimuleren of juist belemmeren. Door het ontwikkelen van een voorzieningenvisie kunnen gemeenten regie voeren op dit proces, gericht partnerschappen aangaan en bevorderen dat schaarse middelen doelmatig worden geïnvesteerd. Realisatie van de doelstellingen van de Wmo komt daarmee een stuk dichterbij.

blog voorzieningen.pdf blog voorzieningen.pdf
Size : 237.15 Kb
Type : pdf


Blog: zelfstandig wonen voor zorgbehoevenden: wie biedt?                                                                                                                              Het aantal zorgbehoevenden dat zelfstandig blijft wonen neemt de komende jaren fors toe. Traditiegetrouw wordt er een beroep gedaan op woningcorporaties om met name de minder draagkrachtigen onder hen passend te huisvesten. Het speelveld van de corporaties is recent echter fors ingeperkt door een reeks van wettelijke maatregelen. Wat betekent dit voor de gemeente als regisseur van zowel het woonbeleid als de maatschappelijke ondersteuning? Kan het sociaal domein er op vertrouwen dat het met de huisvesting van zorgbehoevenden wel goedkomt?  

blog rol corporaties bij zefstandig wonen.pdf blog rol corporaties bij zefstandig wonen.pdf
Size : 226.718 Kb
Type : pdf


Handreiking vervoer naar jeugd-ggz                                                                                                                                                                       In samenwerking met JB Lorenz schreef ik voor de VNG een handreiking over het vervoer van cliënten naar instellingen voor jeugd-ggz. De handreiking beschrijft onder meer hoe de behoefte aan deze voorziening in kaart kan worden gebracht en hoe deze kan worden vertaald naar maatwerkoplossingen.

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/jeugdhulp/publicaties/handreiking-vervoer-naar-jeugd-ggz


We doen het samen; beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2015-2016                                                                                                     Voor de fusiegemeente Nissewaard schreef ik in de zomer van 2014 een beleidsplan voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Ook organiseerde en begeleidde ik het proces rondom de totstandkoming van dit plan, waarin Nissewaard zich onderscheidde door voorafgaand aan de vaststelling van de wet en het schrijven van het beleid al een brede consultatie met burgers en maatschappelijke organisaties te organiseren.

resources/2014_10_20_WMO_beleidsplan_Nissewaard_2015_2016_definitief.pdf


Rekenkameronderzoek                                                                                                                                                                                            Samen met Carla Hoffschulte (Ruimte voor Communicatie) heb ik onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces rondom de huisvesting van theater De Fransche School in Culemborg. De rekenkamercommissie wilde aan de hand van deze casus inzichtelijk maken hoe de gemeenteraad van Culemborg omgaat met complexe besluitvormingsprocessen en welke verbeteringen hierbij mogelijk zijn. Daarnaast hebben Carla en ik een bijdrage geleverd aan het landelijke onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin. Dit onderzoek is mede gebaseerd op rapportages van 32 lokale rekenkamers, waaronder die van Culemborg.  

dfs rapport1.pdf dfs rapport1.pdf
Size : 763.355 Kb
Type : pdf

 

Evaluatie gebruik collectief Wmo vervoer                                                                                                                                                             In opdracht van de gemeente Spijkenisse heb ik een kwantitatieve analyse gemaakt van de ongeveer 500.000 ritten die in de eerste vijf jaar na invoering van de Wmo zijn gemaakt met het collectief vervoer. Dit onderzoek heeft geleid tot een goed onderbouwde (en daardoor nauwelijks omstreden) aanpassing van het beleid, die de gemeente in staat stelt om de uitgaven aan collectief vervoer beter te beheersen. Daarnaast heeft het onderzoek een rol gespeeld bij de aanbesteding van het collectief vervoer.  

Samenvatting rapport collectief vervoer.pdf Samenvatting rapport collectief vervoer.pdf
Size : 124.698 Kb
Type : pdf