Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is VOOR BELEID verplicht om inzicht te verschaffen in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.


Privacyverklaring VOOR BELEID 

Versie 1, 14 juni 2018

 

VOOR BELEID is een eenmanszaak zonder personeel, gevestigd op het woonadres van de eigenaar; Pascale van der Wekken. Ter bescherming van de privacy van de eigenaar en ter voorkoming van identiteitsfraude worden dit adres en het BTW-nummer van VOOR BELEID niet op internet gepubliceerd. Deze gegevens kunnen op aanvraag worden verstrekt. VOOR BELEID is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27347155. 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is VOOR BELEID verplicht haar relaties op begrijpelijke en transparante wijze te informeren over welke persoonsgegevens op welke wijze worden verzameld, hoe lang deze worden bewaard en welke rechten zakelijke relaties in dit verband hebben. Met deze privacyverklaring wordt aan die verplichting voldaan. De verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van acquisitie, dienstverlening en administratie en door VOOR BELEID zelf (dus niet door derden) worden beheerd. 

Welke gegevens worden verwerkt?

Pascale van der Wekken is als enige natuurlijke persoon bevoegd om handelingen te verrichten namens VOOR BELEID. Onder deze handelsnaam is zij werkzaam als zelfstandig beleidsadviseur in de publieke sector. In het kader van deze werkzaamheden worden persoonsgegevens van (potentiële) zakelijke relaties verzameld en bewaard. Het gaat om namen, functies, telefoonnummers en e-mailadressen van natuurlijke personen die bevoegd zijn om namens hun organisatie op te treden als (potentieel) opdrachtgever of intermediair.

Voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van opdrachten, worden er daarnaast namen, functies, telefoonnummers en e-mailadressen verzameld en gedeeld van (potentiële) zakelijke relaties van opdrachtgevers. In het zakelijk verkeer zijn dit gangbare activiteiten. De betreffende natuurlijke personen worden daarom niet expliciet om toestemming gevraagd. In voorkomende gevallen valt de verwerking van deze gegevens onder een geheimhoudingsverklaring en/of Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die op verzoek van opdrachtgever is ondertekend c.q. verstrekt.

 

Hoe worden deze gegevens verzameld?

Voor zakelijke communicatie wordt gebruik gemaakt van het telefoonnummer 06 16108323 en het e-mailadres voorbeleid@outlook.com. Voor informatie over privacyaspecten van dit telefoon- en mailverkeer wordt verwezen naar de aanbieders van deze diensten, respectievelijk T-Mobile en Outlook. Via de website www.voorbeleid.nl worden geen persoonsgegevens uitgewisseld.

Voor het leggen en onderhouden van zakelijke contacten wordt verder gebruik gemaakt van Linkedin. Op de uitwisseling van gegevens via dit medium is de privacyverklaring van Linkedin van toepassing. 

 

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

De verzamelde gegevens worden zowel op papier als digitaal (stand alone) bewaard op het vestigingsadres van VOOR BELEID en/of de mobiele telefoon met nummer 06 16108323. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen bij een derde partij. Evenmin worden er persoonsgegevens aan derde partijen verkocht.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van acquisitie, dienstverlening en administratie (waaronder offertes, overeenkomsten van opdracht en facturen) worden conform de wettelijke eisen minimaal tien jaar bewaard en uitsluitend op verzoek van de Belastingdienst of een andere bevoegde instantie gedeeld. E-mails en telefoongegevens die niet zijn opgenomen in het dossier van een uitgevoerde opdracht, worden over het algemeen maximaal twee jaar bewaard.

 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Persoonsgegevens worden ‘stand alone’ bewaard in een papieren archief en een personal computer op het vestigingsadres van VOOR BELEID en zijn daardoor in principe niet van buitenaf toegankelijk. De toegang tot de mobiele telefoon met nummer 06 16108323 is beveiligd met een pincode en/of vingerafdrukscan. Een eventueel data lek als gevolg van bijvoorbeeld een computerhack, verlies of diefstal van de telefoon zal binnen 72 uur worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de natuurlijke personen waarvan de privacy mogelijk wordt aangetast. In het geval van een data lek neemt VOOR BELEID passende maatregelen om eventuele schade te herstellen en verdere aantasting van de privacy van zakelijke relaties te voorkomen.

 

Welke rechten heeft u?

Zakelijke relaties van VOOR BELEID en/of haar opdrachtgevers hebben te allen tijde het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen en te laten verwijderen. Verzoeken hiertoe kunnen worden gedaan via voorbeleid@outlook.com. Indien u ontevreden bent over de afhandeling van een dergelijk verzoek, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Pascale van der Wekken via voorbeleid@outlook.com of 06 16108323.